חדשות והודעות למשקיעים

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ב', 13 ביוני 2022, בשעה 12:00 במשרדי החברה, ברחוב היוזמה 41 אשדוד.
22-05-2022
על סדר יומה של האסיפה יועלו הנושאים המפורטים להלן:
מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )שאינם דירקטורים חיצוניים(
1 .מינוי מחדש של מר יואב גולן כדירקטור בחברה.
2 .מינוי מחדש של מר ניר גולן כדירקטור בחברה.
3 .מינוי מחדש של מר שמחה רשף כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
4 .מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה.
5 .דיון בדוח התקופתי לשנת 2021.
6 .עדכון תנאי כהונתו של מר ליאור גולן, בנו של מר יואב גולן, בעל השליטה בחברה, בתפקידו כסמנכ"ל
פיתוח עסקי בחזיבנק דיזיין בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה )%100 )של החברה )"חזיבנק"( וכמנהל
סניף חזיבנק צפון.
 
המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה: סוף יום המסחר של ה-20 באפריל 2022.
 
למידע נוסף ראו דוח מיידי מיום 17 במאי 2022 שהתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il (אסמכתא: 2022-01-060037).
קבוצת חמת בע"מ ("החברה") מודיעה בזאת על זימון אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ב', 19 ביולי 2021, בשעה 12:00 במשרדי החברה, ברחוב היוזמה 41 אשדוד.
13-06-2021

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ב', 19 ביולי 2021, בשעה 12:00 במשרדי החברה, ברחוב היוזמה 41 אשדוד.

על סדר יום האסיפה הנושאים הבאים: (1) מינוי מחדש של מר יואב גולן כדירקטור בחברה; (2) מינוי מחדש של מר ניר גולן כדירקטור בחברה; (3) מינוי מחדש של מר שמחה רשף כדירקטור בלתי תלוי בחברה; (4) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) – רואי חשבון; (5) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020; (6) עדכון תנאי כהונתו של מר ליאור גולן, בנו של מר יואב גולן, בעל השליטה בחברה, בתפקידו כסמנכ"ל פיתוח עסקי בחזיבנק דיזיין בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה (100%) של החברה ו-(7) עדכון תקנון החברה – הגדלת ההון הרשום של החברה ל-200,000,000 ש"ח מחולקים ל-200,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה: סוף יום המסחר של ה-20 ביוני 2021.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעל מניות: 9 ביולי 2021.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי דירקטוריון החברה: 14 ביולי 2021.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה.

 

למידע נוסף ראו דוח מיידי מיום 13 ביוני 2021 שהתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il (אסמכתא: 2021-01-099948).

לינק לדיווח המידי :
https://maya.tase.co.il/reports/details/1377881

https://maya.tase.co.il/reports/details/1377890

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ב', 22 במרץ 2021, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב היוזמה 41 אשדוד.
18-02-2021

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ב', 22 במרץ 2021, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב היוזמה 41 אשדוד. לאור הודעת רשות נירות ערך מיום 16 במרץ 2020 בדבר ניהול אסיפות באמצעי תקשורת בתקופת המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה, ככל שבמועד האסיפה יחולו מגבלות על כינוס האסיפה באופן פיזי, תתקיים האסיפה באמצעי תקשורת באופן שבו כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה. במקרה זה תעדכן החברה מבעוד מועד, באמצעות דוח מיידי, בדבר פרטי ההתחברות לאמצעי התקשורת.
על סדר יום האסיפה הנושאים הבאים: (א) מינוי מר גדעון אלטמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה בת שלוש (3) שנים החל מיום 14 במרץ 2021; (ב) אישור תנאי כהונתו של מר ניר קליין, מנכ"ל החברה; (ג) חידוש ההתחייבות הקיימת למתן שיפוי למר ניר גולן, דירקטור בחברה ובנו של מר יואב גולן, בעל השליטה בחברה; (ד) שינוי תקנון החברה – מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה בחברה; (ה) מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה המכהנים בחברה ובחברות בת וכפי שיכהנו בהן מעת לעת, שהם בעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או מי מטעמם; (ו) מתן פטור מאחריות לדירקטורים המכהנים בחברה ובחברות בת וכפי שיכהנו בה מעת לעת, שאינם בעלי השליטה ו/או קרוביהם.
המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה: סוף יום המסחר של ה-21 בפברואר 2021.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעל מניות: 12 במרץ 2021.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי דירקטוריון החברה: 17 במרץ 2021.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה.

למידע נוסף ראו דוח מיידי מיום 15 בפברואר 2021 שהתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il (אסמכתא: 2021-01-018907).

קישור לדיווחים המיידיים:
https://maya.tase.co.il/reports/details/1351874
https://maya.tase.co.il/reports/details/1351875

קבוצת חמת בע"מ ("החברה") מודיעה בזאת על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ה', 7 בינואר 2021, בשעה 12:00 באמצעות שיחת ועידה טלפונית.
03-12-2020

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ה', 7 בינואר 2021, בשעה 12:00 באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו בזמן. פרטי ההתקשרות לשיחה הינם: 03-6113099 ,#, קוד 807 (יש להקיש סולמית לפני הקוד). יובהר כי השתתפות בעלי מניות באסיפה הינה טלפונית בלבד, ואינה במשרדי החברה. על סדר יום האסיפה אישור תנאי העסקתו של מר ליאור גולן, בנו של בעל השליטה בחברה, מר יואב גולן, בתפקידו כסמנכ"ל פיתוח עסקי קמעונאות וקרמיקה בחזיבנק דיזיין בע"מ, חברה בת של החברה.

המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה: סוף יום המסחר של ה-9 בדצמבר 2020.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעל מניות: 28 בדצמבר 2020.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי דירקטוריון החברה: 2 בינואר 2021.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה.

 

למידע נוסף ראו דוח מיידי מיום 3 בדצמבר 2020 שהתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ www.tase.co.il (אסמכתא: 2020-01-123634).

קישור לדיווח המיידי:

https://maya.tase.co.il/reports/details/1337018

 

קבוצת חמת בע"מ ("החברה") מודיעה בזאת על זימון אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ב', 17 באוגוסט 2020, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב היוזמה 41, אשדוד.
13-07-2020

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ב', 17 באוגוסט 2020, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב היוזמה 41,  אשדוד, שעל סדר יומה הנושאים הבאים: (1) עדכון מדיניות התגמול של החברה ואישורה לתקופה בת שלוש (3) שנים; (2) אישור חידוש ההתקשרות עם מר יואב גולן, בעל השליטה בחברה, בהסכם שירותי ניהול בתוקף תפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, ללא שינוי ביחס לתנאי כהונתו הנוכחיים; (3) אישור מינויו מחדש של מר יואב גולן כדירקטור בחברה; (4) אישור מינויו מחדש של מר ניר גולן כדירקטור בחברה; (5) אישור מינויו מחדש של מר דוד סיטן כדירקטור בלתי תלוי בחברה; (6) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) – רואי חשבון ו-(7) דיון בדוחות התקופתיים לשנים 2018 ו-2019.

המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה: סוף יום המסחר של ה-19 ביולי 2020.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל מניות: 7 באוגוסט 2020.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי דירקטוריון החברה: 12 באוגוסט 2020.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה.

למידע נוסף ראו דוח מיידי מיום 12 ביולי 2020 שהתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ www.tase.co.il (אסמכתא: 2020-01-067006').

לינק לדיווח המידי 
https://maya.tase.co.il/reports/details/1308607