חדשות והודעות למשקיעים

קבוצת חמת בע"מ ("החברה") מודיעה בזאת על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ה', 7 בינואר 2021, בשעה 12:00 באמצעות שיחת ועידה טלפונית.
03-12-2020

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ה', 7 בינואר 2021, בשעה 12:00 באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו בזמן. פרטי ההתקשרות לשיחה הינם: 03-6113099 ,#, קוד 807 (יש להקיש סולמית לפני הקוד). יובהר כי השתתפות בעלי מניות באסיפה הינה טלפונית בלבד, ואינה במשרדי החברה. על סדר יום האסיפה אישור תנאי העסקתו של מר ליאור גולן, בנו של בעל השליטה בחברה, מר יואב גולן, בתפקידו כסמנכ"ל פיתוח עסקי קמעונאות וקרמיקה בחזיבנק דיזיין בע"מ, חברה בת של החברה.

המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה: סוף יום המסחר של ה-9 בדצמבר 2020.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעל מניות: 28 בדצמבר 2020.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי דירקטוריון החברה: 2 בינואר 2021.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה.

 

למידע נוסף ראו דוח מיידי מיום 3 בדצמבר 2020 שהתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ www.tase.co.il (אסמכתא: 2020-01-123634).

קישור לדיווח המיידי:

https://maya.tase.co.il/reports/details/1337018

 

קבוצת חמת בע"מ ("החברה") מודיעה בזאת על זימון אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ב', 17 באוגוסט 2020, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב היוזמה 41, אשדוד.
13-07-2020

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ב', 17 באוגוסט 2020, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב היוזמה 41,  אשדוד, שעל סדר יומה הנושאים הבאים: (1) עדכון מדיניות התגמול של החברה ואישורה לתקופה בת שלוש (3) שנים; (2) אישור חידוש ההתקשרות עם מר יואב גולן, בעל השליטה בחברה, בהסכם שירותי ניהול בתוקף תפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, ללא שינוי ביחס לתנאי כהונתו הנוכחיים; (3) אישור מינויו מחדש של מר יואב גולן כדירקטור בחברה; (4) אישור מינויו מחדש של מר ניר גולן כדירקטור בחברה; (5) אישור מינויו מחדש של מר דוד סיטן כדירקטור בלתי תלוי בחברה; (6) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) – רואי חשבון ו-(7) דיון בדוחות התקופתיים לשנים 2018 ו-2019.

המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה: סוף יום המסחר של ה-19 ביולי 2020.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל מניות: 7 באוגוסט 2020.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי דירקטוריון החברה: 12 באוגוסט 2020.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה.

למידע נוסף ראו דוח מיידי מיום 12 ביולי 2020 שהתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ www.tase.co.il (אסמכתא: 2020-01-067006').

לינק לדיווח המידי 
https://maya.tase.co.il/reports/details/1308607